0 10 min 1 rok

W ostatnim czasie rynki walutowe są niezwykle dynamiczne i zmienna sytuacja na rynkach wpływa na kursy walut. W tej sytuacji niepewności inwestorzy starają się szukać bezpiecznych przystani dla swoich inwestycji, co prowadzi do wzrostu popularności niektórych walut. Jedną z takich walut jest frank szwajcarski, który od lat cieszy się dużą stabilnością i jest uważany za jedną z najbezpieczniejszych walut na świecie. W artykule „KURS FRANKA 10 kwietnia – 16 kwietnia 2023 – analiza zmienności i wahań waluty. Jak zachowa się franka w najbliższych dniach? co może wpłynąć na kurs waluty?” skupimy się na analizie zmienności i wahań kursu franka szwajcarskiego w ciągu ostatniego tygodnia, jak również omówimy, co może wpłynąć na jego przyszłe notowania.

Co wpływa na kursy walutowe?

Na kursy walutowe wpływa wiele czynników, w tym:

 1. Polityka monetarna banków centralnych – decyzje dotyczące stóp procentowych, programów ilościowego luzowania (QE), interwencji na rynku walutowym, etc.
 2. Zmiany w sytuacji gospodarczej kraju – np. wzrost lub spadek produkcji przemysłowej, PKB, bezrobocia, inflacji, etc.
 3. Stosunki międzynarodowe – wojny, konflikty polityczne, zawieranie umów handlowych, itp.
 4. Czynniki psychologiczne – nastroje inwestorów, poziom zaufania do rynków, itp.
 5. Zmiany w cenach surowców – ceny ropy naftowej, metali szlachetnych i innych surowców mogą wpłynąć na wartość walut krajów, które są ich eksporterami lub importerami.
 6. Zmiany na rynkach finansowych – wzrost lub spadek indeksów giełdowych, zmiany na rynku obligacji, etc.
 7. Intencje i działania inwestorów – np. spekulacje, decyzje inwestycyjne, manipulacje rynkowe, itp.

Te czynniki często oddziałują na siebie nawzajem, co prowadzi do złożonej i dynamicznej sytuacji na rynku walutowym.

Wykres kursu franka

Aktualny wykres franka

Jakie są różnice między transakcjami spot i forward na rynku walutowym?

Na rynku walutowym inwestorzy mogą dokonywać transakcji spot oraz forward. Oto kilka głównych różnic między nimi:

 1. Transakcje spot: Transakcje spot to natychmiastowe transakcje wymiany walut po obecnie obowiązującym kursie rynkowym. Termin rozliczenia transakcji spot wynosi zwykle dwa dni robocze.
 2. Transakcje forward: W przypadku transakcji forward wymiana walut następuje w przyszłości, po ustalonej cenie. Termin rozliczenia transakcji forward może wynosić od kilku dni do kilku lat.
 3. Ryzyko kursowe: W przypadku transakcji spot ryzyko kursowe jest minimalne, ponieważ kurs wymiany ustalany jest na bieżąco. W przypadku transakcji forward, istnieje ryzyko kursowe, ponieważ kurs wymiany ustalany jest na początku umowy, a transakcja jest rozliczana w przyszłości.
 4. Zyski i straty: W przypadku transakcji spot zyski i straty zależą od zmian kursów walutowych między datą transakcji a datą rozliczenia. W przypadku transakcji forward zyski i straty zależą od różnicy między kursem ustalonym w transakcji a rzeczywistym kursem rynkowym w momencie rozliczenia.
 5. Cel transakcji: Transakcje spot zwykle służą do natychmiastowej wymiany walut, na przykład do zapłaty za towar lub usługę. Transakcje forward służą zwykle do zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym lub spekulacji na zmiany kursów walutowych.

Analiza zmiennośći kursu franka w pierwszym kwartale w latach ubiegłych

Przeprowadzenie dokładnej analizy zmienności kursu franka w pierwszym kwartale w latach ubiegłych wymagałoby szczegółowego przeanalizowania szeregu danych historycznych i czynników wpływających na kurs waluty. Jednakże, można zauważyć pewne ogólne tendencje dotyczące zmienności kursu franka w tym okresie.

W pierwszym kwartale 2022 roku kurs franka szwajcarskiego pozostawał na dość stabilnym poziomie w stosunku do euro. Jednak w pierwszym kwartale 2021 roku kurs franka szwajcarskiego znacznie wzrósł wobec innych walut, w tym euro i dolara amerykańskiego, co było związane z pandemią COVID-19 i zwiększonym popytem na bezpieczne aktywa.

W latach poprzednich, w pierwszym kwartale 2020 roku, kurs franka szwajcarskiego wzrósł z powodu wzrostu niepewności na rynkach finansowych związanych z pandemią COVID-19. W pierwszym kwartale 2019 roku kurs franka szwajcarskiego utrzymywał się na relatywnie stabilnym poziomie wobec euro, choć można było zaobserwować pewne wahania.

Ogólnie rzecz biorąc, zmienność kursu franka w pierwszym kwartale w latach ubiegłych zależała od wielu czynników, takich jak polityka monetarna Szwajcarii, sytuacja gospodarcza w Europie i na świecie, czynniki polityczne i geoprzestrzenne, a także wydarzenia makroekonomiczne, takie jak publikacja danych dotyczących inflacji, wzrostu gospodarczego czy zatrudnienia.

Analiza zmienności kursu franka szwajcarskiego a zmienność juana chińskiego

W okresie ostatnich lat obserwowano znaczącą zmienność kursów franka szwajcarskiego i juana chińskiego na rynku walutowym. Wpływ na te zmiany miały różne czynniki.

Początkowo w 2015 roku Szwajcaria zdecydowała się na oderwanie franka od euro, co spowodowało gwałtowną zmienność kursu franka na rynku międzynarodowym. Decyzja ta została podjęta w wyniku działań Europejskiego Banku Centralnego, który zdecydował się na wprowadzenie programu skupu aktywów o wartości 60 miliardów euro miesięcznie, co wpłynęło na osłabienie euro i doprowadziło do znacznego umocnienia franka.

Z kolei w przypadku juana chińskiego wpływ na kurs miał m.in. wojenny konflikt handlowy między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. W wyniku tego konfliktu obie strony nałożyły na siebie wysokie taryfy celne, co doprowadziło do spadku importu i eksportu towarów między krajami. To z kolei wpłynęło na wahania kursu juana chińskiego na rynku międzynarodowym.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że w okresie pandemii COVID-19 w 2020 roku obie waluty zareagowały na zmiany na rynku. Wprowadzenie ograniczeń w handlu i podróżowaniu oraz spadek gospodarczy w wyniku pandemii doprowadził do spadku wartości walut.

Podsumowując, zmienność kursów franka szwajcarskiego i juana chińskiego jest wynikiem różnych czynników, w tym decyzji politycznych, wojen handlowych, ograniczeń podróży i handlu, a także ogólnych trendów na rynku.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłyneły na kurs franka w roku 2020?

W 2020 roku kurs franka szwajcarskiego był wpływany przez wiele czynników. Jednym z najważniejszych wydarzeń był wybuch pandemii COVID-19, która doprowadziła do globalnego kryzysu gospodarczego i wywołała dużą niepewność na rynkach finansowych. W marcu 2020 roku frank szwajcarski znalazł się pod dużą presją w wyniku masowych wyprzedaży na rynkach finansowych, a także ze względu na decyzję banku centralnego Szwajcarii (SNB) o obniżeniu stóp procentowych do ujemnych wartości.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na kurs franka w 2020 roku był spór handlowy między USA a Chinami, który wprowadzał dodatkową niepewność na rynki finansowe i wpłynął na kursy wielu walut, w tym franka. Ponadto, napięcia w związku z brexitem oraz kryzys polityczny w Białorusi mogły również wpłynąć na kurs franka w 2020 roku.

Ostatecznie, w 2020 roku kurs franka szwajcarskiego był pod dużym wpływem globalnych wydarzeń i napięć na rynkach finansowych, co wpłynęło na jego zmienność i wahań wartości.

Prognozy dla kursu franka. Jakie są możliwe scenariusze dla notowań franka szwajcarskiego w przyszłości?

Należy pamiętać, że rynek walutowy jest bardzo trudny do przewidywania i wiele czynników może wpłynąć na kursy walutowe w krótkim i długim okresie. Oto kilka możliwych scenariuszy dla kursu franka szwajcarskiego w przyszłości:

 1. Wzrost globalnej niepewności – w przypadku wzrostu niepewności na rynkach finansowych, inwestorzy często uciekają do bezpiecznych aktywów, takich jak frank szwajcarski. W takim scenariuszu można oczekiwać wzrostu wartości franka.
 2. Stabilizacja sytuacji w Europie – w przypadku stabilizacji sytuacji w Europie i ograniczenia problemów związanych z brexitem, można oczekiwać osłabienia franka.
 3. Decyzje Szwajcarskiego Banku Narodowego – Szwajcarski Bank Narodowy ma wpływ na kurs franka, ponieważ może wprowadzać interwencje na rynku walutowym. Jeśli bank zdecyduje się na obniżenie stóp procentowych lub wprowadzenie innych działań mających na celu osłabienie franka, można oczekiwać spadku wartości tej waluty.
 4. Globalne ożywienie gospodarcze – jeśli globalna gospodarka ożyje, może to wpłynąć na wzrost wartości franka, ponieważ Szwajcaria jest znanym eksporterem towarów luksusowych i korzyści z rosnącej gospodarki mogą przyczynić się do wzrostu wartości franka.

Należy jednak pamiętać, że rynek walutowy jest bardzo zmienny i trudny do przewidzenia, więc każda prognoza może być obarczona ryzykiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.