0 10 min 1 rok

Rynek walutowy to jedna z najbardziej dynamicznych dziedzin gospodarki, a notowania walut wciąż podlegają wielu wahań i zmiennościom. Jedną z walut, która w ostatnich latach przyciągała uwagę inwestorów swoją stabilnością, jest frank szwajcarski. Niemniej jednak, nikt nie jest w stanie przewidzieć przyszłych wahań kursów walutowych. Dlatego też, dzisiaj 23 kwietnia, postaramy się przyjrzeć prognozom dotyczącym zmienności kursu dolara na najbliższy tydzień handlowy i zbadać czynniki, które mogą wpłynąć na kurs tej waluty.

Od czego zależy wartość danej waluty?

Wartość danej waluty zależy od wielu czynników, w tym:

 1. Polityka monetarna i fiskalna kraju – decyzje banków centralnych i rządu w zakresie stóp procentowych, poziomu inflacji, budżetu i polityki fiskalnej mają bezpośredni wpływ na wartość waluty.
 2. Stosunki handlowe – eksport i import towarów i usług, a także kapitału, mają wpływ na podaż i popyt na walutę danego kraju.
 3. Zmienność innych walut – relacje między kursami walutowymi wpływają na wartość danej waluty, ponieważ jej cena jest wyrażana w innych walutach.
 4. Stabilność polityczna – kraj z stabilnym rządem i ekonomią zwykle cieszy się większym zaufaniem inwestorów, co może wpłynąć na wartość waluty.
 5. Wydarzenia na rynkach finansowych – zmiany na rynkach akcji, surowców czy towarów mają wpływ na wartość walut, zwłaszcza jeśli inwestorzy szukają bezpiecznych miejsc do przechowywania swojego kapitału.

Ostatecznie, wartość danej waluty zależy od złożonych interakcji między tymi i innymi czynnikami, co sprawia, że rynek walutowy jest nieprzewidywalny i dynamiczny.

Wykres kursu franka

Aktualny wykres franka

Jakie są korzyści i ryzyka związane z handlem walutami?

Handel walutami (forex) oferuje szereg korzyści, ale wiąże się również z pewnymi ryzykami. Oto niektóre z najważniejszych korzyści i ryzyk związanych z handlem walutami:

Korzyści:

 1. Duża płynność – rynek walutowy jest największym rynkiem na świecie, co oznacza, że ​​zawsze jest duża liczba kupujących i sprzedających. Dlatego rynek ten jest bardzo płynny i łatwo można znaleźć kontrahenta do transakcji.
 2. Dostępność – forex jest dostępny przez 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu, co umożliwia handel w dowolnym czasie.
 3. Niskie koszty transakcyjne – handel walutami jest zwykle tańszy niż handel na innych rynkach, ponieważ prowizje i koszty transakcyjne są zazwyczaj niskie.
 4. Duży wpływ dźwigni finansowej – handel na rynku walutowym umożliwia stosowanie dźwigni finansowej, co oznacza, że ​​inwestorzy mogą kontrolować większą ilość kapitału niż posiadają.

Ryzyka:

 1. Wysokie ryzyko straty – rynek walutowy jest bardzo dynamiczny i może być nieprzewidywalny. Ceny walut mogą zmieniać się bardzo szybko, co może prowadzić do dużych strat.
 2. Wpływ czynników zewnętrznych – kursy walutowe są często wpływane przez czynniki zewnętrzne, takie jak polityka rządu, wydarzenia geopolityczne czy kondycja gospodarcza kraju. Takie czynniki mogą wpłynąć na wartość waluty w nieprzewidywalny sposób.
 3. Wysokie ryzyko dźwigni finansowej – choć dźwignia finansowa może pomóc inwestorom w osiąganiu większych zysków, to równocześnie zwiększa ryzyko straty.
 4. Brak regulacji – rynek walutowy jest słabo regulowany w porównaniu z innymi rynkami, co może prowadzić do manipulacji cenami lub oszustw.

W związku z tym, przed rozpoczęciem handlu na rynku walutowym, ważne jest, aby dokładnie przeanalizować korzyści i ryzyka związane z tym rynkiem oraz zasięgnąć porady doświadczonych inwestorów lub doradców finansowych.

Jak zazwyczja zachowywał się kurs franka w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych?

Kurs franka szwajcarskiego jest jednym z najbardziej stabilnych na rynku walutowym, a jego zmienność w ciągu roku jest zwykle niższa niż dla innych walut. Niemniej jednak, istnieją pewne trendy i wzorce, które można zaobserwować w pierwszych kwartałach różnych lat.

W pierwszym kwartale 2021 roku kurs franka szwajcarskiego był stosunkowo stabilny, z nieznacznymi wahaniem w zależności od zmieniającej się sytuacji na rynkach finansowych i nastrojów inwestorów.

W pierwszych kwartałach 2020 roku kurs franka szwajcarskiego był podwyższony ze względu na rosnące obawy związane z pandemią COVID-19 i jej wpływem na gospodarki światowe.

W pierwszych kwartałach 2019 roku kurs franka szwajcarskiego był dość stabilny, ze względu na ograniczoną zmienność w gospodarce szwajcarskiej i umiarkowaną zmienność na rynkach finansowych.

W pierwszych kwartałach 2018 roku kurs franka szwajcarskiego był niski ze względu na wzrost nastrojów inwestycyjnych i poprawę sytuacji gospodarczej w Europie.

Ogólnie rzecz biorąc, kurs franka szwajcarskiego w pierwszych kwartałach różnych lat jest zwykle stabilny, ale może ulec zmianie w zależności od różnych czynników, takich jak zmienność rynków finansowych, sytuacja polityczna i gospodarcza, a także nastroje inwestorów.

Analiza zmienności kursu franka szwajcarskiego a zmienność polskiego złotego

W ciągu ostatnich lat kurs franka szwajcarskiego i polskiego złotego wykazywał zróżnicowaną zmienność. Przez wiele lat kurs franka utrzymywał się stosunkowo stabilnie wobec złotego, jednak w 2015 roku doszło do znacznej zmienności. W wyniku decyzji Szwajcarskiego Banku Narodowego o rezygnacji z ustalania górnego limitu kursu franka do euro, kurs franka wobec złotego wzrósł o około 20%, co spowodowało znaczne straty dla polskich kredytobiorców zaciągających kredyty walutowe w tej walucie.

Od tamtego czasu kurs franka wobec złotego wykazuje zmienną dynamikę, w zależności od sytuacji na rynkach globalnych oraz decyzji Szwajcarskiego Banku Narodowego. W 2020 roku, w wyniku globalnej pandemii COVID-19, kurs franka wobec złotego wzrósł, jednak po wprowadzeniu przez Szwajcarski Bank Narodowy dodatkowych działań mających na celu osłabienie kursu franka, kurs tej waluty wobec złotego zaczął stopniowo spadać.

Podobnie jak w przypadku franka szwajcarskiego, kurs złotego również wykazuje zmienność wobec innych walut, w szczególności wobec euro i dolara amerykańskiego. W ciągu ostatnich kilku lat kurs złotego wobec tych walut wykazywał zmienną dynamikę, w zależności od sytuacji na rynkach globalnych oraz polityki monetarnej Europejskiego Banku Centralnego i Federalnego Systemu Rezerwy Federalnej.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs franka w roku 2015?

W 2015 roku na kurs franka szwajcarskiego wpłynęły przede wszystkim decyzje podjęte przez bank centralny Szwajcarii (Swiss National Bank, SNB). W styczniu 2015 roku SNB zdecydował się zaskakująco zrezygnować z ustalania kursu minimalnego euro do franka na poziomie 1,20 CHF, co skutkowało gwałtownym umocnieniem franka szwajcarskiego wobec euro i innych walut.

Taka decyzja SNB była reakcją na zapowiedzi Europejskiego Banku Centralnego (ECB) o wprowadzeniu programu luzowania ilościowego (QE) i skutkowała wzrostem popytu na franka jako bezpiecznej przystani dla inwestorów. W efekcie kurs franka szwajcarskiego wzrósł o 30% wobec euro, a o 25% wobec dolara amerykańskiego w ciągu zaledwie kilku minut po ogłoszeniu decyzji.

Ta decyzja SNB wywołała spore wstrząsy na rynkach finansowych, zwłaszcza wśród przedsiębiorstw i inwestorów, którzy mieli pożyczki i zobowiązania w frankach. W wyniku gwałtownego wzrostu kursu franka szwajcarskiego wielu z nich znalazło się w trudnej sytuacji finansowej, co spowodowało wstrząsy na rynkach i skutki dla gospodarek krajów, w których te przedsiębiorstwa działały.

Prognozy dla kursu franka. Jakie są możliwe scenariusze dla notowań franka szwajcarskiego w przyszłości?

Prognozowanie kursów walutowych jest trudne i obarczone znacznym ryzykiem. Wiele czynników może wpłynąć na wartość danej waluty, w tym polityka monetarna banków centralnych, sytuacja gospodarcza kraju, wydarzenia polityczne czy zmiany na rynkach finansowych.

Mimo to, w oparciu o obserwacje i analizy ekspertów, możliwe są pewne scenariusze dotyczące przyszłych notowań franka szwajcarskiego. Na przykład, jeśli Szwajcaria utrzyma swoją politykę monetarną, a globalna sytuacja gospodarcza będzie się poprawiać, to można oczekiwać umocnienia franka w stosunku do innych walut.

Z drugiej strony, jeśli bank centralny Szwajcarii zdecyduje się na łagodzenie polityki pieniężnej, to może to osłabić franka. Podobnie, niekorzystne wydarzenia gospodarcze, takie jak kryzys finansowy czy spowolnienie gospodarcze w Europie, mogą wpłynąć na osłabienie franka.

Należy jednak pamiętać, że prognozy te są jedynie szacunkami i nie stanowią gwarancji przyszłych notowań franka. Handel walutami zawsze wiąże się z ryzykiem, dlatego ważne jest, aby inwestorzy dokładnie analizowali sytuację rynkową i podejmowali decyzje inwestycyjne na podstawie własnych wniosków i strategii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.