0 11 min 1 rok


Witajmy w kolejnym artykule o rynku walutowym! Ostatni tydzień był pełen zmian na rynkach finansowych, co wprowadziło wiele niepewności dla inwestorów. Wiele walut doświadczyło gwałtownych wahań, co pokazuje, że rynek walutowy jest nadal bardzo nieprzewidywalny. Dlatego dzisiaj skupimy się na analizie zmienności kursu franka szwajcarskiego, jednej z najbardziej stabilnych walut na świecie, w stosunku do innych walut. Przyjrzymy się, jakie czynniki wpływają na wartość franka i jakie scenariusze mogą się pojawić w najbliższej przyszłości.

Od czego zależy wartość danej waluty?

Wartość danej waluty na rynku międzynarodowym zależy od wielu czynników, takich jak:

 1. Polityka pieniężna banku centralnego – decyzje banków centralnych w sprawie stóp procentowych, skali skupu obligacji i innych instrumentów finansowych mają wpływ na wartość danej waluty.
 2. Sytuacja gospodarcza kraju – dane makroekonomiczne, takie jak PKB, bezrobocie, inflacja, eksport i import wpływają na postrzeganie siły gospodarki i stabilności kraju, co wpływa na wartość waluty.
 3. Stosunki międzynarodowe – kwestie polityczne, wojny, porozumienia handlowe i inne wydarzenia międzynarodowe mogą wpłynąć na wartość danej waluty.
 4. Spekulacje inwestorów – decyzje inwestorów na rynku finansowym, wynikające z analizy technicznej i fundamentalnej, mogą wpłynąć na popyt i podaż danej waluty.
 5. Warunki rynkowe – zmienność innych rynków, takich jak akcje czy surowce, mogą wpłynąć na wartość danej waluty. Na przykład, wzrost cen ropy naftowej może wpłynąć na wartość waluty krajów eksportujących ten surowiec.

To tylko kilka czynników wpływających na wartość waluty. W praktyce wiele czynników może wpłynąć na jej wartość, co czyni rynek walutowy bardzo zmiennym i trudnym do przewidzenia.

Wykres kursu franka szwajcarskiego

Aktualny wykres kursu franka szwajcarskiego

Jakie są najważniejsze czynniki polityczne, które wpływają na kursy walutowe?

Istnieje wiele czynników politycznych, które mogą wpłynąć na kursy walutowe. Oto kilka z najważniejszych:

 1. Stopy procentowe – decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych są jednym z najważniejszych czynników wpływających na kursy walutowe. Zmiany stóp procentowych wpływają na inflację i rentowność danego kraju, co ma wpływ na siłę jego waluty.
 2. Polityka fiskalna – decyzje rządu dotyczące wydatków publicznych i podatków mogą wpłynąć na kursy walutowe. Na przykład zwiększenie wydatków publicznych może prowadzić do wzrostu inflacji, co z kolei osłabi walutę.
 3. Stabilność polityczna – niestabilność polityczna może prowadzić do zwiększonej zmienności na rynkach finansowych i osłabienia waluty. Na przykład, kryzys polityczny lub zamach terrorystyczny mogą prowadzić do wzrostu niepewności i osłabienia waluty.
 4. Handel międzynarodowy – zmiany w bilansie handlowym między krajami mogą wpłynąć na kursy walutowe. Na przykład, deficyt handlowy jednego kraju może prowadzić do osłabienia jego waluty.
 5. Konflikty międzynarodowe – konflikty zbrojne lub napięcia między krajami mogą prowadzić do zmiany kursów walutowych. Na przykład, groźba wojny lub sankcje ekonomiczne mogą wpłynąć na wartość waluty danego kraju.
 6. Wybory – wybory polityczne, w tym prezydenckie, parlamentarne i regionalne, mogą wpłynąć na kursy walutowe. Wynik wyborów może wprowadzać zmiany w polityce danego kraju, co może wpłynąć na wartość waluty.
 7. Brexit – decyzja Wielkiej Brytanii o opuszczeniu Unii Europejskiej w 2016 roku spowodowała znaczne wstrząsy na rynkach finansowych i wpłynęła na wartość funta brytyjskiego. Wciąż trwające negocjacje dotyczące Brexitu mają wpływ na kurs funta.

Te czynniki nie są oczywiście kompletną listą, ale pokazują, jak wiele różnych czynników może wpłynąć na kursy walutowe.

Jak zazwyczja zachowywał się kurs franka w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych?

W pierwszych kwartałach różne czynniki mogą wpłynąć na zachowanie kursu franka szwajcarskiego wobec innych walut. Jednakże, ogólnie rzecz biorąc, kurs franka często charakteryzuje się wysoką zmiennością, co wynika z jego roli jako „bezpiecznej przystani” na rynkach finansowych.

W pierwszym kwartale 2022 roku kurs franka utrzymywał się na względnie stabilnym poziomie wobec innych głównych walut, w tym dolara amerykańskiego i euro. Jednakże, w pierwszych kwartałach ubiegłych lat, czyli w 2020 i 2021, kurs franka wykazywał znaczne wahania.

W pierwszym kwartale 2020 roku, wraz z wybuchem pandemii COVID-19, kurs franka zaczął rosnąć wraz z rosnącym ryzykiem na rynkach finansowych. W szczególności, inwestorzy szukali bezpiecznej przystani, a frank szwajcarski jest uważany za jedną z najbezpieczniejszych walut na świecie. W efekcie, kurs franka znacznie wzrósł w stosunku do innych walut, w tym do euro i dolara amerykańskiego.

W pierwszym kwartale 2021 roku, kurs franka szwajcarskiego był stosunkowo stabilny wobec innych walut. Jednakże, wystąpiły pewne wahania związane z napięciami w handlu międzynarodowym oraz z kwestiami związanymi z pandemią COVID-19, takimi jak programy szczepień, ograniczenia podróży i zamknięcie przedsiębiorstw. Wpływ na kurs franka miały także działania banku centralnego Szwajcarii, który starał się utrzymać wartość franka na odpowiednim poziomie poprzez różne działania, takie jak interwencje na rynku walutowym.

Analiza zmienności kursu franka szwajcarskiego a zmienność reala brazylijskiego

W ostatnim czasie na rynku walutowym obserwuje się zwiększoną zmienność kursów wielu walut, w tym franka szwajcarskiego i reala brazylijskiego. Istnieją różne czynniki, które wpływają na zmienność kursu tych walut.

Pierwszym czynnikiem, który wpływa na zmienność kursu franka szwajcarskiego i reala brazylijskiego, jest sytuacja gospodarcza w poszczególnych krajach. Szwajcaria i Brazylia mają zupełnie inne modele gospodarcze, co oznacza, że ich waluty reagują różnie na zmiany w gospodarce i polityce monetarnej.

Drugim czynnikiem, który wpływa na zmienność kursów, jest polityka monetarna prowadzona przez banki centralne. Bank Szwajcarii i Bank Centralny Brazylii podejmują różne decyzje dotyczące stóp procentowych i ilości wprowadzanego pieniądza do systemu finansowego, co wpływa na wartość ich walut.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na zmienność kursów jest sytuacja polityczna i geopolityczna. W przypadku reala brazylijskiego, zmienność kursu może być spowodowana sytuacją polityczną w kraju lub kryzysem ekonomicznym w innych krajach Ameryki Południowej. Natomiast w przypadku franka szwajcarskiego, na kurs mogą wpływać takie wydarzenia jak sytuacja w Europie, w tym kwestie związane z Brexitem.

Ostatecznie, warto zauważyć, że na zmienność kursów walutowych wpływają również czynniki psychologiczne, takie jak oczekiwania inwestorów i spekulacji na rynku. W przypadku franka szwajcarskiego, waluta ta często jest uważana za bezpieczną przystań, co oznacza, że w czasach niepewności politycznej lub gospodarczej inwestorzy skłonni są do inwestowania w franka szwajcarskiego, co wpływa na jego kurs.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs franka w roku 2021?


W 2021 roku kurs franka szwajcarskiego był wpływany przez wiele czynników, zarówno globalnych, jak i krajowych. Poniżej przedstawione są niektóre z najważniejszych wydarzeń, które miały wpływ na wartość tej waluty:

 1. Pandemia COVID-19: Pandemia wciąż wpływa na gospodarki na całym świecie, co ma wpływ na kursy walut, w tym na franka. Wraz z kolejnymi falami pandemii i wprowadzeniem restrykcji, inwestorzy poszukują bezpiecznych aktywów, takich jak frank szwajcarski, co zwiększa jego wartość.
 2. Decyzje banków centralnych: Wprowadzenie lub zmiana stóp procentowych przez banki centralne może wpłynąć na wartość waluty. W 2021 roku Bank Centralny Szwajcarii podjął decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie.
 3. Sytuacja gospodarcza Szwajcarii: Zmiany w gospodarce Szwajcarii mogą wpłynąć na wartość franka szwajcarskiego. W pierwszym kwartale 2021 roku gospodarka Szwajcarii odnotowała wzrost o 0,3% w porównaniu z poprzednim kwartałem.
 4. Handel zagraniczny: Szwajcaria jest znanym na całym świecie eksporterem, co oznacza, że ​​zmiany w handlu zagranicznym mogą wpłynąć na wartość franka. W 2021 roku eksport netto Szwajcarii wzrósł o 6,5%.
 5. Polityka rządu: Decyzje polityczne rządu Szwajcarii, takie jak zmiany w polityce podatkowej lub imigracyjnej, mogą wpłynąć na wartość franka szwajcarskiego.
 6. Zmienność na rynkach finansowych: Zmiany w innych sektorach finansowych, takich jak akcje czy surowce, mogą wpłynąć na wartość franka szwajcarskiego.

Warto jednak pamiętać, że rynki finansowe są nieprzewidywalne, a wiele czynników może wpłynąć na kurs danej waluty, nie tylko te wymienione powyżej.

Przewidywania zmienności kursu franka. Jakie są możliwe scenariusze dla franka szwajcarskiego?

Przewidywanie przyszłych ruchów kursu franka szwajcarskiego jest trudne ze względu na wiele czynników wpływających na wartość waluty. Jednym z takich czynników jest sytuacja na rynku globalnym, w tym zmiany w polityce gospodarczej, sytuacja geopolityczna i napięcia handlowe.

Innym istotnym czynnikiem wpływającym na kurs franka jest sytuacja w samej Szwajcarii, w tym polityka pieniężna, stabilność polityczna i gospodarcza, a także dane makroekonomiczne, takie jak inflacja, PKB i bezrobocie.

Możliwe scenariusze dla franka szwajcarskiego mogą wynikać z różnych czynników, w tym zmian w polityce monetarnej Szwajcarskiego Banku Narodowego (SNB) oraz decyzji podejmowanych przez inne banki centralne, a także z globalnych napięć handlowych i politycznych.

W najbliższym czasie możemy spodziewać się wahań kursu franka szwajcarskiego z powodu wzrostu inflacji i podwyżek stóp procentowych, które mogą zostać wprowadzone przez SNB. W dłuższej perspektywie wpływ na kurs franka mogą mieć również zmiany w polityce handlowej i napięcia geopolityczne, a także rozwój sytuacji na rynkach finansowych.

Podsumowując, prognozowanie ruchów kursu franka szwajcarskiego jest trudne ze względu na wiele czynników wpływających na wartość waluty, w tym globalne wydarzenia polityczne i gospodarcze, a także sytuację w samej Szwajcarii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.